http://nifar.in.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider-image-01gk-is-127.jpglink
http://nifar.in.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider-image-02gk-is-127.jpglink
http://nifar.in.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider-image-03gk-is-127.jpglink
«
»


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Дiденко Микола Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIФАР"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00204470

4. Місцезнаходження

Чернігівська , Нiжинський р-н, 16611, м. Нiжин, Березанська, 108

5. Міжміський код, телефон та факс

(04631) 42-242 (04631) 42-242

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 80

 

26.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

nifar.in.ua

в мережі Інтернет

27.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
Не заповнено: Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств, тому що товариство не належить до жодних об'єднань, дозволiв на види дiяльностi немає. Не заповнено: Iнформацiя про рейтингове агентство, тому що товариство не проводило оцiнку цiнних паперiв. Не заповнено: Процентнi облiгацiї через вiдсутнiсть їх випуску. Не заповнено: Дисконтнi облiгацiї через вiдсутнiсть їх випуску. Не заповнено: Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї через вiдсутнiсть їх випуску. Не заповнено: Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) через вiдсутнiсть їх випуску. Не заповнено: Iнформацiя про похiднi цiннi папери через вiдсутнiсть їх випуску. Не заповнено: Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, бо викуп не здiйснювався. Не заповнено: Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за кожним кредитом, за кожним випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права), тому що емiтент не має таких зобов'язань. Не заповненi всi реквiзити в роздiлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного управлiння", бо товариство не розробило власного кодексу корпоративного управлiння. Корпоративного секретаря немає. Iнформацiї про прийняття рiшення про попередне надання згоди, про надання згоди на вчинення значних правочинiв та про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть немає.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIФАР"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АЖ №761297

3. Дата проведення державної реєстрації

15.03.1994

4. Територія (область)

Чернігівська

5. Статутний капітал (грн)

407192.8

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

13

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

51.53 Оптова торгiвля будiвельними матерiалами

52.46 Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, фарбами та склом

24.30 Виробництво лакiв та фарб

10. Органи управління підприємства

не заповнюється

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"

2) МФО банку

35100

3) поточний рахунок

2600723672400

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дiденко Микола Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ЗАТ "Нiфар"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 5

9) Опис

Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала, Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента виплачувалась згiдно його штатного розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Достроково припинено повноваження з одночасним обранням на посаду на загальних зборах акцiонерiв 22.04.2016р. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Диденко Валентина Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Нiфар" замiсник директора.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 5

9) Опис

Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала, Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента виплачувалась згiдно його штатного розпису. Достроково припинено повноваження з одночасним обранням на посаду на загальних зборах акцiонерiв 22.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козичев Юрiв Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Нiфар", iтр

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 5

9) Опис

Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента виплачувалась по його штатному розпису.Достроково припинено повноваження з одночасним обранням на посаду на загальних зборах акцiонерiв 22.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння - Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дуда Люся Олександрiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1949

5) освіта**

середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Бухгалтер ЗАТ "Нiфар"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 5

9) Опис

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента виплачувалась по його штатному розпису . Достроково припинено повноваження з одночасним обранням на посаду на загальних зборах акцiонерiв 22.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
31.08.2017 звiльнена з посади головного бухгалтера згiдно поданої заяви за наказом голови правлiння. На посаду головного бухгалтера призначена Примаченко Iнна Степанiвна.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор акцiонерного товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нещерет Михайло Андрiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Нiфар", iтр

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 5

9) Опис

Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Достроково припинено повноваження з одночасним обранням на посаду на загальних зборах акцiонерiв
22.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дiденко Iрина Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1987

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

iтп, ЗАТ "Нiфар"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 5

9) Опис

Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Достроково припинено повноваження з одночасним обранням на посаду на загальних зборах
акцiонерiв 22.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петренко Володимир Iллiч

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

iтп, ЗАТ "Нiфар"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 5

9) Опис

Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Достроково припинено повноваження з одночасним обранням на посаду на загальних зборах акцiонерiв
22.04.2016р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Примаченко Iнна Степанiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

 

5) освіта**

д/н

6) стаж роботи (років)**

 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

бухгалтер ПрАТ "Нiфар"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.08.2017 не визначено

9) Опис

Наказом голови правлiння, призначено головним бухгалтером ПрАТ «Нiфар» Примаченко Iнну Степанiвну з 31.08.2017 року безстроково, у зв'язку з поданою заявою. Примаченко Iнна Степанiвна не надала згоди на розкриття паспортних даних, останнi п'ять рокiв перебувала на посадi бухгалтера ПрАТ «Нiфар», акцiями у статутному капiталi емiтента не володiє, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правлiння

Дiденко Микола Олександрович

д/н

42636

90.048154093

42636

0

0

0

Член Правлiння

Диденко Валентина Миколаївна

д/н

1830

3.86499957759

1830

0

0

0

Ревiзор акцiонерного товариства

Нещерет Михайло андрiйович

д/н

400

0.8448

400

0

0

0

Член Правлiння

Козичев Юрiв Васильович

д/н

25

0.0528

25

0

0

0

Усього

44891

94.810762862

44891

0

0

0


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

-

-

- - - - -

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Дiденко Микола Олександрович

42636

90.048154093

42636

0

Усього

42636

90.048154093

42636

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

21.04.2017

Кворум зборів**

90.05

Опис

Питання, якi розглядались:
1. Обрання робочих органiв загальних зборiв (лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв), затвердження регламенту їх проведення.
2. Про порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. Розгляд звiту правлiння за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Розгляд звiту наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5..Розгляд звiту ревiзора та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 рiк.
7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2016 рiк.
8. Надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством. Ухвалили: Не надавати згоди на певнi значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства».
По всiх питання порядку денного рiшення прийнятi одноголосно, зауважень щодо ведення з/з вiд акцiонерiв не надходило.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

08.07.2004

14/24/1/04

Чернiгiвське теруправлiння ДКЦПФР

UA2400701106

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

8.6

47348

407192.8

100

Опис

Цiннi папери емiтентом в 2015 роцi не випускались, на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не продавадись, лiстинг/делiстинг їх не проводився.
03.10.2012 здiйснено обмiн свiдоцтва в зв'язку iз переходом в бездокументарну форму iснування.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1188.0

1098.1

0

0

1188.0

1098.1

будівлі та споруди

1108.0

1024.0

0

0

1108.0

1024.0

машини та обладнання

60.7

56.0

0

0

60.7

56.0

транспортні засоби

1.3

1.1

0

0

1.3

1.1

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

18.0

17.0

0

0

18.0

17.0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1188.0

1098.1

0

0

1188.0

1098.1

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв емiтента станом на 31 грудня 2017 року оцiнена в сумi 5252 тис.грн., залишкова вартiсть - в сумi 1098.1 тис. грн. при фактичному зносi в 4153.9 тис.грн. - 79,1 %. Обмежень на використання майна емiтент не має, орендованих засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

2274

2419

Статутний капітал (тис. грн.)

407

407

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

407

407

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

50.8

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

165.9

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

216.7

X

X

Опис:

Емiтент станом на 31 грудня 2017 року кредитiв та зобов'язань за облiгацiями та iншими цiнними паперами не має. Податковi зобов'язання за 2017 рiк збiльшилися.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

31.08.2017

01.09.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторсько-консалтингова компанiя «НIЛ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

38054314

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

14037, м.Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, б.48

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№4511 23.02.2012

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

417
30.10.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

28.02.2018
07.03.2018

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/н

Номер та дата договору на проведення аудиту

30/18
28.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

28.02.2018
07.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

07.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

X

 

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

д/н

Інше (зазначити)

д/н

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д/н

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

2

членів наглядової ради - акціонерів

 

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

д/н

 

д/н

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

1

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Наглядова рада створена 30.07.2012р.

Інші (запишіть)

д/н

 

д/н

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада створена 30.07.2012р., нови члени не обирались

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIФАР"

за ЄДРПОУ

00204470

Територія

 

за КОАТУУ

7410400000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

20.30

Середня кількість працівників

 

 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон

м.Нiжин,вул.Березанська,108,Чернiгiвська обл.

 

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

40.0

41.0

Основні засоби:

1010

1188.0

1098.1

- первісна вартість

1011

5250.0

5252.0

- знос

1012

( 4062.0 )

( 4153.9 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

10.0

10.0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

1238.0

1149.1

II. Оборотні активи

Запаси

1100

845.0

843.6

- у тому числі готова продукція

1103

152.0

522.7

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

359.0

339.5

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

1.0

4.4

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

24.0

71.0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

65.0

81.8

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

3.0

16.0

Усього за розділом II

1195

1297.0

1356.3

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

2535.0

2505.4

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

407.0

407.0

Додатковий капітал

1410

2408.0

2408.0

Резервний капітал

1415

105.0

105.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-501.0

-646.0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

2419.0

2274.0

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

9.0

14.7

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

27.0

26.0

розрахунками з бюджетом

1620

35.0

50.8

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

4.0

5.3

- з оплати праці

1630

26.0

23.4

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

15.0

111.2

Усього за розділом IІІ

1695

107.0

216.7

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

2535.0

2505.7


 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1311.4

1318.9

Інші операційні доходи

2120

650.0

1.5

Інші доходи

2240

94.2

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

2055.6

1320.4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 1053.6 )

( 1014.0 )

Інші операційні витрати

2180

( 1071.0 )

( 447.7 )

Інші витрати

2270

( 15.1 )

( 4.9 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 2139.7 )

( 1466.6 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

-84.1

-146.2

Податок на прибуток

2300

( 60.9 )

( 41.0 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-145.0

-187.2

 

Примітки до балансу

Баланс суб'єкта малого пiдприємництва складений по вимогах П(С)БО України - 25, затвердженого наказам МФУ № 39 вiд 25 лютого 2000 року iз змiнами та доповненнями.

Примітки до звіту про фінансові результати

Звiт про фiнансовi результати суб`єкта малого пiдприємництва складено по вимогах П(С)БО Укоаїни - 25, затвердженого наказом МФУ № 39 вiд 25. 02. 2000 року iз змiнами та доповненнями.

Керівник

Дiденко Микола Олександрович

Головний бухгалтер

Примаченко Iнна Степанiвна

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Дiденко Микола Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIФАР"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00204470

4. Місцезнаходження

Чернігівська , Нiжинський р-н, 16611, м. Нiжин, Березанська, 108

5. Міжміський код, телефон та факс

(04631) 42-242 (04631) 42-242

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 80

 

26.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

nifar.in.ua

в мережі Інтернет

27.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
Не заповнено: Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств, тому що товариство не належить до жодних об'єднань, дозволiв на види дiяльностi немає. Не заповнено: Iнформацiя про рейтингове агентство, тому що товариство не проводило оцiнку цiнних паперiв. Не заповнено: Процентнi облiгацiї через вiдсутнiсть їх випуску. Не заповнено: Дисконтнi облiгацiї через вiдсутнiсть їх випуску. Не заповнено: Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї через вiдсутнiсть їх випуску. Не заповнено: Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) через вiдсутнiсть їх випуску. Не заповнено: Iнформацiя про похiднi цiннi папери через вiдсутнiсть їх випуску. Не заповнено: Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, бо викуп не здiйснювався. Не заповнено: Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за кожним кредитом, за кожним випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права), тому що емiтент не має таких зобов'язань. Не заповненi всi реквiзити в роздiлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного управлiння", бо товариство не розробило власного кодексу корпоративного управлiння. Корпоративного секретаря немає. Iнформацiї про прийняття рiшення про попередне надання згоди, про надання згоди на вчинення значних правочинiв та про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть немає.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIФАР"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АЖ №761297

3. Дата проведення державної реєстрації

15.03.1994

4. Територія (область)

Чернігівська

5. Статутний капітал (грн)

407192.8

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

13

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

51.53 Оптова торгiвля будiвельними матерiалами

52.46 Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, фарбами та склом

24.30 Виробництво лакiв та фарб

10. Органи управління підприємства

не заповнюється

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"

2) МФО банку

35100

3) поточний рахунок

2600723672400

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дiденко Микола Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ЗАТ "Нiфар"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 5

9) Опис

Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала, Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента виплачувалась згiдно його штатного розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Достроково припинено повноваження з одночасним обранням на посаду на загальних зборах акцiонерiв 22.04.2016р. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Диденко Валентина Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Нiфар" замiсник директора.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 5

9) Опис

Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала, Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента виплачувалась згiдно його штатного розпису. Достроково припинено повноваження з одночасним обранням на посаду на загальних зборах акцiонерiв 22.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козичев Юрiв Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Нiфар", iтр

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 5

9) Опис

Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента виплачувалась по його штатному розпису.Достроково припинено повноваження з одночасним обранням на посаду на загальних зборах акцiонерiв 22.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння - Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дуда Люся Олександрiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1949

5) освіта**

середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Бухгалтер ЗАТ "Нiфар"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 5

9) Опис

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента виплачувалась по його штатному розпису . Достроково припинено повноваження з одночасним обранням на посаду на загальних зборах акцiонерiв 22.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
31.08.2017 звiльнена з посади головного бухгалтера згiдно поданої заяви за наказом голови правлiння. На посаду головного бухгалтера призначена Примаченко Iнна Степанiвна.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор акцiонерного товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нещерет Михайло Андрiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Нiфар", iтр

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 5

9) Опис

Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Достроково припинено повноваження з одночасним обранням на посаду на загальних зборах акцiонерiв
22.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дiденко Iрина Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1987

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

iтп, ЗАТ "Нiфар"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 5

9) Опис

Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Достроково припинено повноваження з одночасним обранням на посаду на загальних зборах
акцiонерiв 22.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петренко Володимир Iллiч

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

iтп, ЗАТ "Нiфар"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 5

9) Опис

Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Достроково припинено повноваження з одночасним обранням на посаду на загальних зборах акцiонерiв
22.04.2016р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Примаченко Iнна Степанiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

 

5) освіта**

д/н

6) стаж роботи (років)**

 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

бухгалтер ПрАТ "Нiфар"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.08.2017 не визначено

9) Опис

Наказом голови правлiння, призначено головним бухгалтером ПрАТ «Нiфар» Примаченко Iнну Степанiвну з 31.08.2017 року безстроково, у зв'язку з поданою заявою. Примаченко Iнна Степанiвна не надала згоди на розкриття паспортних даних, останнi п'ять рокiв перебувала на посадi бухгалтера ПрАТ «Нiфар», акцiями у статутному капiталi емiтента не володiє, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правлiння

Дiденко Микола Олександрович

д/н

42636

90.048154093

42636

0

0

0

Член Правлiння

Диденко Валентина Миколаївна

д/н

1830

3.86499957759

1830

0

0

0

Ревiзор акцiонерного товариства

Нещерет Михайло андрiйович

д/н

400

0.8448

400

0

0

0

Член Правлiння

Козичев Юрiв Васильович

д/н

25

0.0528

25

0

0

0

Усього

44891

94.810762862

44891

0

0

0


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

-

-

- - - - -

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Дiденко Микола Олександрович

42636

90.048154093

42636

0

Усього

42636

90.048154093

42636

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

21.04.2017

Кворум зборів**

90.05

Опис

Питання, якi розглядались:
1. Обрання робочих органiв загальних зборiв (лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв), затвердження регламенту їх проведення.
2. Про порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. Розгляд звiту правлiння за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Розгляд звiту наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5..Розгляд звiту ревiзора та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 рiк.
7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2016 рiк.
8. Надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством. Ухвалили: Не надавати згоди на певнi значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства».
По всiх питання порядку денного рiшення прийнятi одноголосно, зауважень щодо ведення з/з вiд акцiонерiв не надходило.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

08.07.2004

14/24/1/04

Чернiгiвське теруправлiння ДКЦПФР

UA2400701106

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

8.6

47348

407192.8

100

Опис

Цiннi папери емiтентом в 2015 роцi не випускались, на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не продавадись, лiстинг/делiстинг їх не проводився.
03.10.2012 здiйснено обмiн свiдоцтва в зв'язку iз переходом в бездокументарну форму iснування.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1188.0

1098.1

0

0

1188.0

1098.1

будівлі та споруди

1108.0

1024.0

0

0

1108.0

1024.0

машини та обладнання

60.7

56.0

0

0

60.7

56.0

транспортні засоби

1.3

1.1

0

0

1.3

1.1

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

18.0

17.0

0

0

18.0

17.0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1188.0

1098.1

0

0

1188.0

1098.1

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв емiтента станом на 31 грудня 2017 року оцiнена в сумi 5252 тис.грн., залишкова вартiсть - в сумi 1098.1 тис. грн. при фактичному зносi в 4153.9 тис.грн. - 79,1 %. Обмежень на використання майна емiтент не має, орендованих засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

2274

2419

Статутний капітал (тис. грн.)

407

407

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

407

407

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

50.8

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

165.9

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

216.7

X

X

Опис:

Емiтент станом на 31 грудня 2017 року кредитiв та зобов'язань за облiгацiями та iншими цiнними паперами не має. Податковi зобов'язання за 2017 рiк збiльшилися.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

31.08.2017

01.09.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторсько-консалтингова компанiя «НIЛ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

38054314

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

14037, м.Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, б.48

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№4511 23.02.2012

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

417
30.10.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

28.02.2018
07.03.2018

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/н

Номер та дата договору на проведення аудиту

30/18
28.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

28.02.2018
07.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

07.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

X

 

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

д/н

Інше (зазначити)

д/н

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д/н

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

2

членів наглядової ради - акціонерів

 

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

д/н

 

д/н

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

1

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Наглядова рада створена 30.07.2012р.

Інші (запишіть)

д/н

 

д/н

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада створена 30.07.2012р., нови члени не обирались

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIФАР"

за ЄДРПОУ

00204470

Територія

 

за КОАТУУ

7410400000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

20.30

Середня кількість працівників

 

 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон

м.Нiжин,вул.Березанська,108,Чернiгiвська обл.

 

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

40.0

41.0

Основні засоби:

1010

1188.0

1098.1

- первісна вартість

1011

5250.0

5252.0

- знос

1012

( 4062.0 )

( 4153.9 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

10.0

10.0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

1238.0

1149.1

II. Оборотні активи

Запаси

1100

845.0

843.6

- у тому числі готова продукція

1103

152.0

522.7

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

359.0

339.5

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

1.0

4.4

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

24.0

71.0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

65.0

81.8

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

3.0

16.0

Усього за розділом II

1195

1297.0

1356.3

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

2535.0

2505.4

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

407.0

407.0

Додатковий капітал

1410

2408.0

2408.0

Резервний капітал

1415

105.0

105.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-501.0

-646.0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

2419.0

2274.0

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

9.0

14.7

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

27.0

26.0

розрахунками з бюджетом

1620

35.0

50.8

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

4.0

5.3

- з оплати праці

1630

26.0

23.4

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

15.0

111.2

Усього за розділом IІІ

1695

107.0

216.7

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

2535.0

2505.7


 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1311.4

1318.9

Інші операційні доходи

2120

650.0

1.5

Інші доходи

2240

94.2

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

2055.6

1320.4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 1053.6 )

( 1014.0 )

Інші операційні витрати

2180

( 1071.0 )

( 447.7 )

Інші витрати

2270

( 15.1 )

( 4.9 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 2139.7 )

( 1466.6 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

-84.1

-146.2

Податок на прибуток

2300

( 60.9 )

( 41.0 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-145.0

-187.2

 

Примітки до балансу

Баланс суб'єкта малого пiдприємництва складений по вимогах П(С)БО України - 25, затвердженого наказам МФУ № 39 вiд 25 лютого 2000 року iз змiнами та доповненнями.

Примітки до звіту про фінансові результати

Звiт про фiнансовi результати суб`єкта малого пiдприємництва складено по вимогах П(С)БО Укоаїни - 25, затвердженого наказом МФУ № 39 вiд 25. 02. 2000 року iз змiнами та доповненнями.

Керівник

Дiденко Микола Олександрович

Головний бухгалтер

Примаченко Iнна Степанiвна