http://nifar.in.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider-image-01gk-is-127.jpglink
http://nifar.in.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider-image-02gk-is-127.jpglink
http://nifar.in.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider-image-03gk-is-127.jpglink
«
»


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння Дiденко Микола Олександрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2019
(дата)
Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Нiфар"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 16611 Чернiгiвська обл. м. Нiжин вул. Березанська, 108
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00204470
5. Міжміський код та телефон, факс (050)4652971 -
6. Електронна поштова адреса

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення - -
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://nifar.in.ua в мережі Інтернет 19.04.2019
(адреса сторінки) (дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.04.2019
припинено повноваження Голова правління Дiденко Микола Олександрович - 90,048
Зміст інформації:
Рiшення прийнято черговими зборами акцiонерiв 19.04.2019. Посадова особа за корисливi та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась.
19.04.2019
припинено повноваження Член правління Козичев Юрій Васильович - 0,053
Зміст інформації:
Рiшення прийнято черговими зборами акцiонерiв 19.04.2019. Посадова особа за корисливi та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась.
19.04.2019 припинено повноваження Член правління Діденко Валентина Миколаївна - 3,865
Зміст інформації:
Рiшення прийнято черговими зборами акцiонерiв 19.04.2019. Посадова особа за корисливi та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Пенсiонер.
19.04.2019 припинено повноваження Член правління Дуда Люся Олександрівна - 0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято черговими зборами акцiонерiв 19.04.2019. Посадова особа за корисливi та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась.
19.04.2019
припинено повноваження Ревізор Нещерет Михайло Андрійович - 0,845
Зміст інформації:
Рiшення прийнято черговими зборами акцiонерiв 19.04.2019. Посадова особа за корисливi та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась.
19.04.2019
обрано Голова правління Дiденко Микола Олександрович - 90,048
Зміст інформації:
Рiшення прийнято черговими зборами акцiонерiв 19.04.2019. Посадова особа за корисливi та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Є акціонером. Попередні п'ять років – голова правління. Обрано на п'ять років.
19.04.2019
обрано Член правління Козичев Юрій Васильович - 0,053
Зміст інформації:
Рiшення прийнято черговими зборами акцiонерiв 19.04.2019. Посадова особа за корисливi та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Є акціонером. Попередні п'ять років – член правління. Обрано на п'ять років.
19.04.2019 обрано Член правління Діденко Валентина Миколаївна - 3,865
Зміст інформації:
Рiшення прийнято черговими зборами акцiонерiв 19.04.2019. Посадова особа за корисливi та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Є акціонером. Попередні п'ять років – член правління. Обрано на п'ять років.
19.04.2019 обрано Член правління Дуда Люся Олександрівна - 0
Рiшення прийнято черговими зборами акцiонерiв 19.04.2019. Посадова особа за корисливi та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Пенсіонер. Попередні п'ять років – член правління. Обрано на п'ять років.
19.04.2019
обрано Ревізор Нещерет Михайло Андрійович - 0,845
Зміст інформації:
Рiшення прийнято черговими зборами акцiонерiв 19.04.2019. Посадова особа за корисливi та посадовi злочини до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Попередні п'ять років – ревізор. Обрано на п'ять років.