http://nifar.in.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider-image-01gk-is-127.jpglink
http://nifar.in.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider-image-02gk-is-127.jpglink
http://nifar.in.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider-image-03gk-is-127.jpglink
«
»


           

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Дiденко Микола Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIФАР"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Приватне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

00204470

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Чернігівська , Нiжинський р-н, 16611, м. Нiжин, Березанська, 108

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(04631) 41-319 (04631) 41-203

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2013

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

№ Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 77

 

23.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

nifar.in.ua

в мережі Інтернет

25.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

 

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Не заповнено: Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств, тому що товариство не належить до жодних об'єднань, дозволiв на види дiяльностi немає. Не заповнено: Iнформацiя про рейтингове агентство, тому що товариство не проводило оцiнку цiнних паперiв. Не заповнено: Не заповнено: Процентнi облiгацiї через вiдсутнiсть їх випуску. Не заповнено: Дисконтнi облiгацiї через вiдсутнiсть їх випуску. Не заповнено: Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї через вiдсутнiсть їх випуску. Не заповнено: Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) через вiдсутнiсть їх випуску. Не заповнено: Iнформацiя про похiднi цiннi папери через вiдсутнiсть їх випуску. Не заповнено: Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, бо викуп не здiйснювався. Не заповнено: Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за кожним кредитом, за кожним випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права), тому що емiтент не має таких зобов'язань. Не заповненi всi реквiзити в роздiлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного управлiння", бо товариство не розробило власного кодексу корпоративного управлiння иа не веде фiнансову дiяльнiсть.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIФАР"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "НIФАР"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

16611

3.1.5. Область, район

Чернігівська , Нiжинський р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Нiжин

3.1.7. Вулиця, будинок

Березанська, 108

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

АЖ № 761297

3.2.2. Дата державної реєстрації

15.03.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Нiжинської мiської ради Чернiгiвської обл.

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

407192.8

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

407192.8

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"

3.3.2. МФО банку

35100

3.3.3. Поточний рахунок

2600723672400

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

-

 

3.3.5. МФО банку

 

-

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

-

 

 

3.4. Основні види діяльності

51.53

Оптова торгiвля будiвельними матерiалами

52.46

Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, фарбами та склом

24.30

Виробництво лакiв та фарб

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дiденко Микола Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1952

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ЗАТ "Нiфар"

6.1.8. Опис

Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала, Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента виплачувалась згiдно його штатного розпису. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Диденко Валентина Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Нiфар" замiсник директора.

6.1.8. Опис

Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала, Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента виплачувалась згiдно його штатного розпису. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козичев Юрiв Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1949

6.1.5. Освіта**

Середня спецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Нiфар", iтр

6.1.8. Опис

Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента виплачувалась по його штатному розпису.. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правлiння - Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дуда Люся Олександрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1949

6.1.5. Освіта**

середня спецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Бухгалтер ЗАТ "Нiфар"

6.1.8. Опис

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента виплачувалась по його штатному розпису . Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Ревiзор акцiонерного товариства

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нещерет Михайло андрiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1968

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Нiфар", iтр

6.1.8. Опис

Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дiденко Iрина Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1987

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

iтп, ЗАТ "Нiфар"

6.1.8. Опис

Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Обрана на посаду по рiшенню загальних зборiв вiд 30 липня 2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петренко Володимир Iллiч

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1952

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

iтп, ЗАТ "Нiфар"

6.1.8. Опис

Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обрано на посаду по рiшенню загальних зборiв вiд 30 липня 2012 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Правлiння

Дiденко Микола Олександрович

д/н д/н д/н

 

42636

90.048154093

42636

0

0

0

Член Правлiння

Диденко Валентина Миколаївна

д/н д/н д/н

 

1830

3.86499957759

1830

0

0

0

Ревiзор акцiонерного товариства

Нещерет Михайло андрiйович

д/н д/н д/н

 

400

0.8448

400

0

0

0

Член Правлiння

Козичев Юрiв Васильович

д/н д/н д/н

 

25

25

25

0

0

0

Усього

44891

94.81075421059

44891

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

-

-

- - - - -

 

0

0

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Дiденко Микола Олександрович

д/н д/н д/н

 

42636

90.048154093

42636

0

0

0

Усього

42636

90.048154093

42636

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

30.07.2012

Кворум зборів**

93.985

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Про обрання голови та секретаря зборiв. 3. Про переведення випуску iменних цiнних паперiв товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування (прийняття та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю акцiй). 4. Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй товариства, що дематерiалiзується. 5. Визначення зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. 6. Про припинення дiї договору на ведення реєстру з реєстратором та визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. 7. Призначення уповноважених осiб на проведення процедури припинення ведення реєстру та делегування їм вiдповiдних повноважень. 8. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю. 9. Вибори керiвних органiв товариства. 10. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв. 11. Прийняття рiшення про змiну найменування ЗАТ «Нiфар» на ПрАТ «Нiфар». 12. Затвердження Статуту товариства у новiй редакцiї у зв’язку iз приведенням його у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та переведенням випуску акцiй з документарної форми у бездокументарну форму. 13. Затвердження рiшень, прийнятих загальними зборами акцiонерiв вiд 12.03.2012 року. 14. Внесення змiн та затвердження внутрiшнiх документiв товариства. 15. Визначення уповноваженої посадової особи товариства, якiй надаються повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру i дати припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв. 16. Визначення уповноваженого на зберiгання реєстру власникiв iменних цiнних 17. Визначення порядку вилучення i знищення сертифiкатiв акцiй товариства. 18. Затвердження рiшення про дематерiалiзацiю акцiй товариства. По всiм питанням порядку денного проголосували 100% вiд присутнiх на зборах, рiшення прийнятi. Голова правлiння iнiцiював проведення позачергових зборiв для приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства"

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

12.04.2012

Кворум зборів**

94

Опис

Питання, якi розглядались: 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Про обрання голови та секретаря зборiв. 3. Звiт правлiння про результати дiяльностi за 2011 рiк та основнi напрямки роботи на 2012 рiк. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту та фактичного розподiлу прибутку за 2011 рiк. 6. Про переведення випуску iменних цiнних паперiв Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування (прийняття та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю акцiй). 7. Визначення Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, що дематерiалiзується. 8. Визначення Зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. 9. Про припинення дiї договору на ведення реєстру з реєстратором та визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. 10. Призначення уповноважених осiб на проведення процедури припинення ведення реєстру та делегування їм вiдповiдних повноважень. 11. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю. 12. Про приведення органiзацiйно-правової форми Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України „Про акцiонернi товариства” 13. Прийняття рiшення про змiну найменування ЗАТ «Нiфар» на ПрАТ «Нiфар». 14. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї у зв’язку iз приведенням його у вiдповiднiсть до вимог Закону України „Про акцiонернi товариства” та переведення випуску акцiй з документарної форми в бездокументарну форму. 15. Про реорганiзацiю закритого акцiонерного товариства «Нiфар» шляхом його перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiсть «Нiфар» 16. Про призначення комiсiї з припинення дiяльностi товариства у зв’язку iз його реорганiзацiєю. 17. Обрання органiв управлiння Товариства. Питання не розглядалось. По всiх питання порядку денного рiшення прийнятi одноголосно, зауважень щодо ведення з/з вiд акцiонерiв не надходило.

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

08.07.2004

14/24/1/04

Чернiгiвське теруправлiння ДКЦПФР

UA2400701106

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

8.6

47348

407192.8

100

Опис

Цiннi папери емiтентом в 2012 роцi не випускались, на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не продавадись, лiстинг/делiстинг їх не проводився. 03.10.2012 здiйснено обмiн свiдоцтва в зв'язку iз переходом в бездокументарну форму iснування.

 


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

14460

1514

0

0

14460

1514

будівлі та споруди

1446

1360

0

0

1446

1360

машини та обладнання

110

112

0

0

110

112

транспортні засоби

18

13

0

0

18

13

інші

12886

29

0

0

12886

29

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

14460

1514

0

0

14460

1514

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв емiтента станом на 31 грудня 2012 року оцiнена в сумi 5320 тис.грн., залишкова вартiсть - в сумi 1514 тис. грн. при фактичному зносi в 72 %. Обмежень на використання майна емiтент не має, орендованих засобiв немає.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

3474

16489

Статутний капітал (тис. грн.)

407

407

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

407

407

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

7

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

541

X

X

Усього зобов'язань

X

548

X

X

Опис:

Емiтент станом на 31 грудня 2012 року кредитiв та зобов'язань за облiгацiями та iншими цiнними паперами не має. Податковi зобов'язання за 2012 рiк зменшилися в 3,7 рази, при цьому всi поточнi зобов'язання збiлшилися 2 рази.


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

30.07.2012

30.07.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

2

1

2

2011

1

0

3

2010

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

X

 

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

1

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Наглядова рада створена 30.07.2012р.

Інші (запишіть)

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада створена 30.07.2012р., нови члени не обирались

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Так

Секретар загальних зборів

Так

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Так

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): д/н

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

 

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

 


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

 

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIФАР"

за ЄДРПОУ

00204470

Територія

 

за КОАТУУ

7410400000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

240

Орган державного управління

 

за КОДУ

 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

24.30

Середня кількість працівників

32

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

16611 м. Нiжин Березанська, 108

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2012 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

21

21

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

14460

1514

- первісна вартість

031

18150

5320

- знос

032

( 3690 )

( 3806 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

343

10

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

14824

1545

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

750

812

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

967

1010

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

36

211

- первісна вартість

161

36

222

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 11 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

0

1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

114

425

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

80

20

- у тому числі в касі

231

2

1

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

2

7

Усього за розділом II

260

1949

2486

III. Витрати майбутніх періодів

270

2

0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

16775

4031

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

407

407

Додатковий вкладений капітал

320

15349

2498

Резервний капітал

340

105

105

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

650

464

Неоплачений капітал

360

( 22 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

16489

3474

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

11

9

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

184

382

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

26

7

- зі страхування

570

5

12

- з оплати праці

580

26

74

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

34

73

Усього за розділом IV

620

275

548

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

16775

4031

 

Примітки

Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприєиництва складено по вимогах П(С)БО України - 25, затвердженого наказом МФУ № 39 вiд 25 лютого 2000 року.

Керівник

Дiденко Микола Олександрович

Головний бухгалтер

Дуда Люся Олександрiвна


Форма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

за аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2207

2610

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 368 )

( 435 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

1839

2175

Інші операційні доходи

040

0

0

Інші доходи

050

129

14

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

1968

2189

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 1237 )

( 1528 )

Інші операційні витрати

090

( 806 )

( 960 )

у тому числі:

091

0

0

 

092

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

100

( 60 )

( 0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 2103 )

( 2488 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

-135

-299

Податок на прибуток

140

( 51 )

( 4 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

-186

-303

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0

 

Примітки

"Фiнансовий звiт суб!єкта малого пiдприємництва" складено по вимогах П(С)БО України - 25, затвердженого наказом МФУ № 39 вiд 25 лютого 2000 року.

Керівник

Дiденко Микола Олександрович

Головний бухгалтер

Дуда Люся Олександрiвна