ГоловнаСпеціальна пропозиціяПовідомлення про загальні збори акціонерів 25.04.2013
http://nifar.in.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider-image-01gk-is-127.jpglink
http://nifar.in.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider-image-02gk-is-127.jpglink
http://nifar.in.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider-image-03gk-is-127.jpglink
«
»


         Приватне акціонерне товариство “Ніфар”, місцезнаходження: вул. Березанська, 108, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16611, повідомляє що чергові загальні збори акціонерів  відбудуться 25 квітня 2013 р. о 16 годині 00 хв., в актовому залі №1 за адресою: м. Ніжин, вул. Березанська, буд. 108. Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 25 квітня 2013 р., починаючи з 15 години 30 хв. та триватиме до 16 години 00 хв., за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 19 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, а саме: обрання робочих органів  (лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів), затвердження регламенту  проведення  зборів.

2. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт правління товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством.

        З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Ніжин, вул. Березанська, 108, кабінет № 3 заводоуправління, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час - з 09.00 год. по 18.00 год. ( крім перерви – з 13.00 год. по 14.00 год.). У день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення, за адресою: м. Ніжин, вул. Березанська, буд. 108, актовий зал № 1, з 9.00 год. по 15.50 год.

       Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член наглядової ради Петренко Володимир Ілліч, тел.:(04631)4-11-19.

       Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представництва інтересів акціонерів на Загальних

зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

                Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ніфар» за 2012 рік (тис.грн.)

№ п/п

Найменування показнику

Період

Звітний 2012р.

Попередній 2011р.

1.

Усього активів  

16933

16654

2.

Основні засоби

14365

14431

3.

Довгострокові фінансові інвестиції

343

343

4.

Запаси

1873

1699

5.

Сумарна дебіторська заборгованість

303

114

6.

Грошові кошти та їх еквіваленти

20

73

7.

Нерозподілений прибуток

515

516

8.

Власний капітал

16376

16355

9.

Статутний капітал

407

407

10.

Довгострокові зобовязання

 

 

11.

Поточні зобовязання

548

299

12.

Чистий прибуток (збиток)

-135

-134

13.

Середньорічна  кількість  акцій, шт.

47348

47348

14.

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

 

15.

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 

 

16.

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 

32

42

                                                                                                                                                                                                                                                                   Наглядова рада товариства